Interested in Contributing?

Sample Output: Chimera2017-no-depfix

(see all systems for English-Czech newstest2018)

English Input Chimera2017-no-depfix System Output
Author: Roman Sudarikov
Affiliation: Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University in Prague
BLEU: 21.0
BLEU-cased: 19.8
IGNORE BLEU (11b): 21.0
IGNORE BLEU-cased (11b): 19.8
IGNORE BLEU-cased-norm: 20.5
TER: 0.703
zz BEER 2.0: 0.528
zzz CharactTER: 0.600
Czech Reference
Civil rights group issues travel warning for Missouri Občanskoprávní skupina vydává cestovní ruch pro Missouri Hnutí za občanská práva vydalo cestovní výstrahu pro Missouri
The National Association for the Advancement of Colored People has put out an alert for people of color traveling to Missouri because of the state's discriminatory policies and racist attacks. National Association for the Advancement of Colored People vyhlásila pohotovost pro lidi barevně putující do Missouri kvůli diskriminační politice státu a rasistickým útokům. Národní asociace pro zvýhodňování barevných lidí (NAACP) zveřejnila varování pro barevné lidi cestující do Missouri na základě diskriminačních zásad státu a rasistických útoků.
"The NAACP Travel Advisory for the state of Missouri, effective through August 28th, 2017, calls for African American travelers, visitors and Missourians to pay special attention and exercise extreme caution when traveling throughout the state given the series of questionable, race-based incidents occurring statewide recently, and noted therein," the group's statement reads. „NAACP Advisory pro stát Missouri, účinná až 28. srpna 2017, vyzývá africké americké cestovatele, návštěvníci a migranti věnovali mimořádnou pozornost a cvičili mimořádnou opatrnost při cestování po celém státě vzhledem k řadě sporných závodních incidentů, které se objevovaly v poslední době, a v poslední době objevovaly,“ uvádí se v prohlášení skupiny. „Cestovní doporučení NAACP pro stát Missouri, s účinností od 28. srpna 2017, vyzývá afroamerické cestující, návštěvníky a obyvatele Missouri, aby při cestování napříč státem dbali zvýšené pozornosti v důsledku série sporných rasově motivovaných incidentů, ke kterým v současné době dochází v celém státu,“ stojí v prohlášení asociace.
A recent Missouri law making it harder for people to win discrimination lawsuits, as well as the state's law enforcement disproportionately targeting minorities prompted the group to issue the travel alert, the NAACP said. Nedávné Missouri, které ztěžují lidem možnost vyhrát diskriminační žaloby, stejně jako státní orgány činné v trestním řízení nepřiměřeně cílové menšiny vedly skupinu, která vydá cestovní výstrahu, řekla NAACP. NAACP uvedlo, že k tomuto kroku přistoupilo na základě současných zákonů státu Missouri, které znesnadňují obhajobu rasisticky motivovaných činů před soudem, stejně jako v důsledku jednání orgánů činných v trestním řízení, které nepřiměřeně cílí na menšiny.
"You have violations of civil rights that are happening to people. „Máte porušování občanských práv, která se stanou lidem. „Dochází k porušování občanských práv.
Next excerpt >