Interested in Contributing?

Sample Output: Moses

(see all systems for English-Czech newstest2018)

English Input Moses System Output
Author: Roman Sudarikov
Affiliation: Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University in Prague
BLEU: 17.5
BLEU-cased: 16.4
IGNORE BLEU (11b): 17.5
IGNORE BLEU-cased (11b): 16.4
IGNORE BLEU-cased-norm: 17.0
TER: 0.739
zz BEER 2.0: 0.509
zzz CharactTER: 0.632
Czech Reference
Civil rights group issues travel warning for Missouri Občanských demokratů vydá cestovní varování pro Missouri Hnutí za občanská práva vydalo cestovní výstrahu pro Missouri
The National Association for the Advancement of Colored People has put out an alert for people of color traveling to Missouri because of the state's discriminatory policies and racist attacks. The National Association for the Advancement of Colored People vypsalo upozornění, aby lidé barev cestuje do Missouri, protože stát je diskriminační politik a rasistických útoků. Národní asociace pro zvýhodňování barevných lidí (NAACP) zveřejnila varování pro barevné lidi cestující do Missouri na základě diskriminačních zásad státu a rasistických útoků.
"The NAACP Travel Advisory for the state of Missouri, effective through August 28th, 2017, calls for African American travelers, visitors and Missourians to pay special attention and exercise extreme caution when traveling throughout the state given the series of questionable, race-based incidents occurring statewide recently, and noted therein," the group's statement reads. „NAACP Travel Advisory pro stát Missouri, účinné do 28. srpna 2017, vyzývá afroamerické cestovatelů, návštěvníků a Missourians věnovat zvláštní pozornost a dbej na zvýšenou opatrnost při pohybu v celém státě vzhledem k řadě sporná, závodní incidentům došlo nedávno rozrůst a uvést v něm,“ uvádí se v prohlášení skupiny. „Cestovní doporučení NAACP pro stát Missouri, s účinností od 28. srpna 2017, vyzývá afroamerické cestující, návštěvníky a obyvatele Missouri, aby při cestování napříč státem dbali zvýšené pozornosti v důsledku série sporných rasově motivovaných incidentů, ke kterým v současné době dochází v celém státu,“ stojí v prohlášení asociace.
A recent Missouri law making it harder for people to win discrimination lawsuits, as well as the state's law enforcement disproportionately targeting minorities prompted the group to issue the travel alert, the NAACP said. Nedávný Missouri zákon ztěžuje lidem vyhrát diskriminačné žaloby, stejně jako státní orgány činné v trestním řízení neúměrně zaměřených menšin vyvolala skupina vydat cestovní výstraha, NAACP. NAACP uvedlo, že k tomuto kroku přistoupilo na základě současných zákonů státu Missouri, které znesnadňují obhajobu rasisticky motivovaných činů před soudem, stejně jako v důsledku jednání orgánů činných v trestním řízení, které nepřiměřeně cílí na menšiny.
"You have violations of civil rights that are happening to people. „Máte porušování občanských práv, které jsou s lidmi. „Dochází k porušování občanských práv.
Next excerpt >