Interested in Contributing?

Sample Output: CUNI-Transformer

(see all systems for English-Czech newstest2018)

English Input CUNI-Transformer System Output
Author: popel
Affiliation: UFAL, Charles University in Prague
BLEU: 26.6
BLEU-cased: 26.0
IGNORE BLEU (11b): 26.6
IGNORE BLEU-cased (11b): 26.0
IGNORE BLEU-cased-norm: 26.5
TER: 0.638
zz BEER 2.0: 0.567
zzz CharactTER: 0.532
Czech Reference
Civil rights group issues travel warning for Missouri Skupina za občanská práva vydala varování před cestováním do Missouri Hnutí za občanská práva vydalo cestovní výstrahu pro Missouri
The National Association for the Advancement of Colored People has put out an alert for people of color traveling to Missouri because of the state's discriminatory policies and racist attacks. Národní sdružení pro podporu barevných lidí vyhlásilo poplach pro barevné cestující do Missouri kvůli diskriminační politice státu a rasistickým útokům. Národní asociace pro zvýhodňování barevných lidí (NAACP) zveřejnila varování pro barevné lidi cestující do Missouri na základě diskriminačních zásad státu a rasistických útoků.
"The NAACP Travel Advisory for the state of Missouri, effective through August 28th, 2017, calls for African American travelers, visitors and Missourians to pay special attention and exercise extreme caution when traveling throughout the state given the series of questionable, race-based incidents occurring statewide recently, and noted therein," the group's statement reads. „Cestovní poradna NAACP pro stát Missouri, s platností do 28. srpna 2017, vyzývá afroamerické cestovatele, návštěvníky a Missouriany, aby věnovali zvláštní pozornost a při cestách po celém státě dbali maximální opatrnosti vzhledem k sérii sporných událostí, které se v poslední době státně vyskytly a byly v nich zaznamenány,‟ uvádí se v prohlášení skupiny. „Cestovní doporučení NAACP pro stát Missouri, s účinností od 28. srpna 2017, vyzývá afroamerické cestující, návštěvníky a obyvatele Missouri, aby při cestování napříč státem dbali zvýšené pozornosti v důsledku série sporných rasově motivovaných incidentů, ke kterým v současné době dochází v celém státu,“ stojí v prohlášení asociace.
A recent Missouri law making it harder for people to win discrimination lawsuits, as well as the state's law enforcement disproportionately targeting minorities prompted the group to issue the travel alert, the NAACP said. Nedávný zákon z Missouri, který lidem ztěžuje vyhrávat soudní spory o diskriminaci, a také státní prosazování práva nepřiměřeně zaměřené na menšiny, přiměly skupinu k tomu, aby vyhlásila cestovní pohotovost, uvedla NAACP. NAACP uvedlo, že k tomuto kroku přistoupilo na základě současných zákonů státu Missouri, které znesnadňují obhajobu rasisticky motivovaných činů před soudem, stejně jako v důsledku jednání orgánů činných v trestním řízení, které nepřiměřeně cílí na menšiny.
"You have violations of civil rights that are happening to people. „Máte porušování občanských práv, které se děje lidem. „Dochází k porušování občanských práv.
Next excerpt >